ויקיתורה:במדבר

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשת במדבר ~ דוידבר ה' אל משה במדבר תחית מלכות אנטיוכוס אפיפנוס על יון ואדום, חורבן ירושלים וגזירות אנטיוכוס, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, יהודה המכבי בן מתיתיהו 3603 עד 3623 לבריאה 158 עד 137 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: א - כא
פרשה פתוחה 165 עד 175 ~ לבני שמעון..גד..יהודה..יששכר..זבולון..נפתלי תולדתם נס חנוכה, מלכות חשמונאי, אנטיוכוס הרשע 3624 עד 3645 לבריאה 137 עד 115 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: כב - מג
פרשה פתוחה 176 ~ אלה הפקודים תום שנות הזוהר של בית חשמונאי 3646 עד 3649 לבריאה 115 עד 111 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: מד - נד
פרשה פתוחה 177 ~ אך את מטה לוי יוחנן כהן גדול אך נעשה צדוקי, גירות בני אדום 3650 עד 3656 לבריאה 111 עד 104 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: מח - נד
פרשה פתוחה 178 ~ וידבר דאיש על דגלו תלמי השמיני במצרים, תום שנות יוחנן ומלוכת בנו אריסתובלוס, מלכות אלכסנדר בן יוחנן 3657 עד 3687 לבריאה 104 עד 73 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ב: א - לא
פרשה פתוחה 179 ~ אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם מלכות שלומציון אשת ינאי, זוג שלישי: שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי 3688 עד 3690 לבריאה 73 עד 70 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ב: לב - לד
פרשה פתוחה 180 ~ ואלה תולדות אהרן ומשה, ביום דבר ה' שלומציון המלכה, פשיעת דמשק בבית חשמונאי, מות שלמציון, מלחמות אריסטובלוס הצדוקי והורקנוס השני הפרושי 3691 עד 3694 לבריאה 70 עד 65 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: א - ד
פרשה פתוחה 181 ~ הקרב את מטה לוי חידוש הברית בין רומי לשרי יהודה, מלחמות אריסטובלוס והורקנוס, פומפיוס בשערי ירושלים, הורקנוס השלישי 3695 עד 3700 לבריאה 65 עד 60 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: ה - י
פרשה פתוחה 182 ~ וידבר ואני לקחתי את הלוים הורקנוס השלישי בן שלומציון 3701 עד 3703 לבריאה 60 - 57 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: יא - יג
פרשה פתוחה 183 ~ וידבר דפקד את בני לוי שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, עליית קרן רומי - יוליוס קיסר, פיגרוס הפרתי עולה על ירושלים - המלכת אנטיגנוס, תום בית חשמונאי, המלכת הורדוס 3704 עד 3733 לבריאה 57 עד 27 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: יד - מג
פרשה פתוחה 184 ~ וידבר דקח את הלוים רעב גדול בארץ, הורדוס מכלל את כל ארץ יהודה 3734 עד 3741 לבריאה 27 עד 19 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: מד - נא
פרשה פתוחה 185 ~ וידבר דנשא את בני קהת תיקון ובניית המקדש מחדש ע"י הורדוס 3742 עד 3757 לבריאה 19 עד 3 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ד: א - טז
פרשה פתוחה 186 ~ וידבר דאל תכריתו שבט קהתי מות הורדוס 3758 עד 3761 לבריאה 3- עד 1 למניינם פרשת במדבר במדבר ד: יז - כ