פס 272.2 ~ לא תטע לך

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

 5,357 עד 5,358 לבריאה | 1,596 עד 1,598 למניינם 


   כא לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָּךְ. כב וְלֹא תָקִים לְךָ מַצֵּבָה אֲשֶׁר שָׂנֵא יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.

דברים טז:כא - כב

הפסוקים והמצוות

איסור נטיעה והקמת תשמישי ע"ז:

שלא ליטע אילן במקדש[1] שנאמר: לא תטע לך אשרה כל עץ וכו'. לפי שכך היו עושים עובדי עבודה זרה בבתי עבודה זרה שלהם שנוטעין שם אילנות יפים וכדי להרחיק כל הדומה להם ממחשבת בני אדם הבאים לעבודת האל ברוך הוא במקום הוא הנבחר נמנענו מלנטוע שם כל אילן. ואין האיסור בנוטע אילן אצל המזבח ממש בלבד, אלא אף הנוטע בכל העזרה, ובין הנוטע אילן מאכל או אילן סרק הכל בכלל האיסור. ומן הדין הוא וכך נהגו שאף בבתי כנסיות לא נוטעים עצים.

שלא להקים מצבה[2] שנאמר: ולא תקים לך מצבה. והוא בנין גבוה של אבנים או של עפר [אנדרטה או מונומנט של היום] שהוא מנהג העובדים עבודה זרה לבנות ולהתקבץ עליו לעבודתם הרעה. והרחיקנו הכתוב שלא נעשה כמוהו ואפילו לעבוד עליו האל ברוך הוא. ונראה לי שאין האיסור חל על כאלה המיועדים לזכר קדושים וכדומה וזאת באם לא יעשו בדרך של פסל או תמונה.

המסר המרומז:

מאורעות השנים:

כליל תפארת:

לא תטע לך אשרה כל עץ:

ואפילו יחשוב שהוא כבוד והדר למזבח השם, אסר אותו בעבור שהוא מנהג עובדי עבודה זרה לטעת אילנות בפתחי בתי עבודה זרה שלהם.‏[3]. ולא תקים לך מצבה: באבן אחת גדולה אסר הכתוב.

ואמרו במדרש‏[4]: כי בכסא של שלמה המלך היו שש מעלות והיה כתוב על אחד לא תטה על השני לא תכיר על השלישי לא תקח על הרביעי לא תטע על החמישי לא תקים ועל הששי לא תזבח. וכל משכיל ישתומם על המראה מה ענין לא תזבח ולא תקים ולא תטע לכסא שלמה אשר הוכן למשפט? ואמרו ‏[5] כשם שבית דין מנוקים היו בצדק כך היו מנוקים ממום (בעניין האמונה). וזה עניין דרישת סמיכות מהפרשה הקודמת בעניין סנהדרין ‏[6]. ולא לחינם אמר תורה שיהיה מקום ישיבת הסנהדרין אצל מזבח אלא ללמדנו שכל הפוסל במזבח עצמו... פוסל גם בסנהדרין ‏[7]

הרי לנו:

הערות שוליים:

  1. מוני המצוות: סה"מ מצוה תצ"ב. סמ"ג לאוין מא. סמ"ק סימן קסג. מקורות: ע"ז מח. ספרי. תמיד פ"א. יו"ד סי' קמה.
  2. מוני המצוות: סה"מ מצוה תצ"ג. סמ"ג לאוין, מד. סמ"ק סימן קסג. מקורות: ע"ז מח. ספרי. תמיד פ"א. יו"ד סי' קמה.
  3. עיין רמב"ן במקום
  4. דב"ר ה:ו
  5. יבמות קא
  6. ואפילו לאילו שלא דורשין סמיכות, במשנה תורה דורשים כולם סמיכות
  7. כלי יקר במקום