ויקיתורה:אלפיים שנות משיח

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 211 ~ ויהי העם כמתאננים 4,023 עד 4,037 לבריאה 262 עד 277 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יא: א-טו
פרשה פתוחה 212 ~ ויאמר ... אספה לי שבעים איש מזקני ישראל 4,038 עד 4,044 לבריאה 277 עד 284 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יא: טז- כב
פרשה פתוחה 213 ~ ויאמר ... היד ה' תקצר 4,045 עד 4,057 לבריאה 284 עד 297 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יא: כג- לה
פרשה פתוחה 214 ~ ותדבר מרים ואהרן במשה 4,058 עד 4,070 לבריאה 297 עד 310 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יב: א-יג
פרשה פתוחה 215 ~ ויאמר ... ואביה ירק ירק בפניה 4,071 עד 4,073 לבריאה 310 עד 313 למניינם פרשת בהעלתך במדבר יב: יד - טז
פרשה פתוחה 216 ~ וידבר ... שלח לך אנשים 4,074 עד 4,116 לבריאה 313 עד 356 למניינם פרשת שלח במדבר יג: א - יד: י
פרשה פתוחה 217 ~ ויאמר ... עד אנה ינאצני העם הזה 4,117 עד 4,131 לבריאה 356 עד 371 למניינם פרשת שלח במדבר יד: יא - כה
פרשה פתוחה 218 ~ וידבר ... עד מתי לעדה הרעה הזאת 4,132 עד 4,151 לבריאה 371 עד 391 למניינם פרשת שלח במדבר יד: כו- מה
פרשה פתוחה 219 ~ וידבר ... דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם 4,152 עד 4,167 לבריאה 391 עד 407 למניינם פרשת שלח במדבר טו: א - טז
פרשה פתוחה 220 ~ וידבר ... דבר אל בני ישראל ... בבאכם אל הארץ 4,168 עד 4,182 לבריאה 407 עד 422 למניינם פרשת שלח במדבר טו: יז - לא
פרשה פתוחה 221 ~ ויהיו ב"י במדבר וימצאו איש מקשש עצים 4,183 עד 4,187 לבריאה 422 עד 427 למניינם פרשת שלח במדבר טו: לב - לו
פרשה פתוחה 222 ~ ויאמר ... דבר אל ב"י ואמרת אלהם ועשו להם ציצת 4,188 עד 4,192 לבריאה 427 עד 432 למניינם פרשת שלח במדבר טו: לז - מא
פרשה פתוחה 223 ~ ויקח קרח בן יצהר בן קהת 4,193 עד 4,232 לבריאה 432 עד 472 למיינים פרשת קרח במדבר טז: א - יז: ה
פרשה פתוחה 224 ~ וילנו כל עדת ב"י ממחרת על משה ועל אהרן 4,233 עד 4,242 לבריאה 472 עד 482 למניינם פרשת קרח במדבר יז: ו - טו
פרשה פתוחה 225 ~ וידבר ... דבר אל ב"י וקח מאתם מטה מטה לבית אב 4,243 עד 4,251 לבריאה 482 עד 491 למניינם פרשת קרח במדבר יז: טז - כד
פרשה פתוחה 226 ~ ויאמר ה' אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת 4,252 עד 4,253 לבריאה 491 עד 493 למניינם פרשת קרח במדבר יז: כה - כו
פרשה פתוחה 227 ~ ויאמרו ב"י אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו 4,254 עד 4,262 לבריאה 493 עד 502 למניינם פרשת קרח במדבר יז: כז - יח: ז
פרשה פתוחה 228 ~ וידבר ה' אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי 4,263 עד 4,279 לבריאה 502 עד 519 למניינם פרשת קרח במדבר יח: ח - כד
פרשה פתוחה 229 ~ וידבר .. ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם 4,280 עד 4,287 לבריאה 519 עד 527 למניינם פרשת קרח במדבר יח: כה - לב
פרשה פתוחה 230 ~ וידבר ה' ... זאת חקת התורה 4,288 עד 4,309 לבריאה 527 עד 549 למניינם פרשת חקת מדבר יט: א - כב
פרשה פתוחה 231 ~ ויבאו ב"י כל העדה מדבר צן 4,310 עד 4,315 לבריאה 549 עד 555 למניינם פרשת חקת במדבר כ: א - ו
פרשה פתוחה 232 ~ וידבר ... קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן 4,316 עד 4,330 לבריאה 555 עד 570 למניינם פרשת חקת במדבר כ: ז - כא
פרשה פתוחה 233 ~ ויסעו מקדש ויבאו ב"י כל העדה הר ההר 4,331 עד 4,341 לבריאה 570 עד 581 למניינם פרשת חקת במדבר כ: כב - כא: ג
פרשה פתוחה 234 ~ ויסעו מהר ההר דרך ים סוף 4,342 עד 4,358 לבריאה 581 עד 598 למניינם פרשת חקת במדבר כא: ד - כ
פרשה פתוחה 235 ~ וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי 4,359 עד 4,374 לבריאה 598 עד 612 למניינם פרשת חקת במדבר כא: כא- כב:א
פרשה פתוחה 235.1 ~ וירא בלק בן צפור 4,374 עד 4,469 לבריאה 613 עד 709 למניינם פרשת בלק במדבר כב: ב- כד: כה
פרשה פתוחה 236 ~ וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב 4,470 עד 4,478 לבריאה 709 עד 718 למניינם פרשת בלק במדבר כה: א - ט
פרשה פתוחה 237 ~ וידבר ... פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי 4,479 עד 4,484 לבריאה 718 עד 724 למניינם פרשת פנחס במדבר כה: י - טו
פרשה פתוחה 238 ~ וידבר ... צרור את המדינים והכיתם אותם 4,485 עד 4,487 לבריאה 724 עד 727 למניינם פרשת פנחס במדבר כה: טז - כו: א
פרשה פתוחה 239 ~ ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן 4,488 עד 4,538 לבריאה 727 עד 778 למניינם פרשת פנחס במדבר כו: ב - נא
פרשה פתוחה 240 ~ וידבר ... לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות 4,539 עד 4,557 לבריאה 778 עד 797 למניינם פרשת פנחס במדבר כו: נב - כז:ה
פרשה פתוחה 241 ~ ויאמר ... כן בנות צלפחת דברת 4,558 עד 4,563 לבריאה 797 עד 803 למניינם פרשת פנחס במדבר כז: ו - יא
פרשה פתוחה 242 ~ ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה 4,564 עד 4,575 לבריאה 803 עד 815 למניינם פרשת פנחס במדבר כז: יב - כג
פרשה פתוחה 243 ~ וידבר ... צו את ב"י ואמרת אלהם את קרבני לחמי 4,576 עד 4,583 לבריאה 815 עד 822 למניינם פרשת פנחס במדבר כח: א- ח
פרשה פתוחה 244 ~ וביום השבת בני כבשים בני שנה תמימם 4,584 עד 4,585 לבריאה 822 עד 824 למניינם פרשת פנחס במדבר כח: ט- י
פרשה פתוחה 245 ~ ובראשי חדשיכם תקריבו עלה לה' 4,586 עד 4,606 לבריאה 824 עד 846 למניינם פרשת פנחס במדבר כח: יא- לא
פרשה פתוחה 246 ~ ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם 4607 עד 4,646 לבריאה 846 עד 886 למניינם פרשת פנחס במדבר כט: א- ל: א
פרשה פתוחה 247 ~ וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר 4,647 עד 4,662 לבריאה 886 עד 902 למניינם פרשת מטות במדבר ל: ב- יז
פרשה פתוחה 248 ~ וידבר ... נקם נקמת ב"י מאת המדינים 4,663 עד 4,716 לבריאה 902 עד 956 למניינם פרשת מטות במדבר לא: א- נד
פרשה פתוחה 249 ~ ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד 4,717 עד 4,736 לבריאה 956 עד 976 למניינם פרשת מטות במדבר לב: א- יט
פרשה פתוחה 250 ~ ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה 4,737 עד 4,758 לבריאה 976 עד 998 למניינם פרשת מטות במדבר לב: כ- מב
פרשה פתוחה 251 ~ אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם 4,759 עד 4,814 לבריאה 998 עד 1,054 למניינם פרשת מסעי במדבר לג: א- נו
פרשה פתוחה 252 ~ וידבר ... צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ 4,815 עד 4,829 לבריאה 1,054 עד 1,069 למניינם פרשת מסעי במדבר לד: א- טו
פרשה פתוחה 253 ~ וידבר ... אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ 4,830 עד 4,843 לבריאה 1,069 עד 1,083 למניינם פרשת מסעי במדבר לד: ט"ז- כ"ט
פרשה פתוחה 254 ~ וידבר ה' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 4,844 עד 4,851 לבריאה 1,083 עד 1,091 למניינם פרשת מסעי במדבר לה: א- ח
פרשה פתוחה 255 ~ וידבר ... דדבר אל ב"י .. אתם עברים את הירדן 4,852 עד 4,877 לבריאה 1,091 עד 1,117 למניינם פרשת מסעי במדבר לה: ט- לד
פרשה פתוחה 256 ~ ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד 4,878 עד 4,889 לבריאה 1,117 עד 1130 למניינם פרשת מסעי במדבר לו: א- יג
פרשת דברים ~ אלה הדברים מיסוד מערכות החוקים ובמיוחד המקובל והקמתם של מערכות בתי משפט ומינוי שופטים 4890 עד 4937 לבריאה 1130 עד 1177 למניינם פרשת דברים דברים א:א - ב:א
       •   פס דברים.1 ~ ויאמר יהוה אלי 4938 עד 4944 לבריאה 1177 עד 1183 למניינם פרשת דברים דברים ב:ב - ח
       •   פס דברים.2 ~ ונפן ונעבר 4945 עד 4951 לבריאה 1183 עד 1192 למניינם פרשת דברים דברים ב:ט - טז
       •   פס דברים.3 ~ וידבר יהוה 4952 עד 4965 לבריאה 1192 עד 1206 למניינם פרשת דברים דברים ב:יז - ל
       •   פס דברים.4 ~ ויאמר יהוה אלי ראה 4966 עד 4994 לבריאה 1206 עד 1234 למניינם פרשת דברים דברים ב:לא - ג:כב
       •   פס דברים.5 ~ ואתחנן 4995 עד 5001 לבריאה 1234 עד 1240 למניים פרשת ואתחנן דברים ג:כג - כט
פרשה פתוחה 257 ~ ועתה ישראל 5002 עד 5025 לבריאה 1240 עד 1266 למניינם פרשת ואתחנן דברים ד:א -כד
פרשה פתוחה 258 ~ כי תוליד בנים 5026 עד 5041 לבריאה ,266 עד 1282 למניינם פרשת ואתחנן דברים ד:כה - מ
פרשה פתוחה 259 ~ אז יבדיל משה 5042 עד 5050 לבריאה 1282 עד 1291 למניינם פרשת ואתחנן דברים ד:מא - מט
פרשה פתוחה 260 ~ ויקרא משה 5051 עד 5055 לבריאה 1291 עד 1296 למניינם פרשת ואתחנן דברים ה:א - ה
       •   פס 260.1 עד 260.11~ אנכי יהוה אלהיך תחילת עידן ענישה חדש 5056 עד 5083 לבריאה 1296 עד 1324 למניינם פרשת ואתחנן דברים ה:ו - ו: ג
פרשה פתוחה 261 ~ שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד 5084 עד 5089 לבריאה 1324 עד 1330 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:ד - ט
       •   פס 261.1 ~ והיה כי יביאך 5090 עד 5095 לבריאה 1330 עד 1336 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:י - טו
       •   פס 261.2 ~ לא תנסו 5096 עד 5099 לבריאה 1336 עד 1340 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:טז - יט
       •   פס 261.3 ~ כי ישאלך בנך המוות השחור "מגפת הדבר 1334, 1347, 1351 5100 עד 5105 לבריאה 1340 עד 1346 למניינם פרשת ואתחנן דברים ו:כ - כה
       •   פס 261.4 ~ כי יביאך 5106 עד 5116 לבריאה 1346 עד 1357 למניינם פרשת ואתחנן דברים ז:א - יא
פרשה פתוחה 262 ~ והיה עקב תשמעון את המשפטים 5117 עד 5131 לבריאה 1357 עד 1361 למניינם פרשת עקב דברים ז:יב - טז
       •   פס 262.1 ~ כי תאמר 5132 עד 5132 לבריאה 1361 עד 1371 למניינם פרשת עקב דברים ז:יז - כו
פרשה פתוחה 263 ~ כל המצוה 5132 עד 5149 לבריאה 1371 עד 1389 למניינם פרשת עקב דברים ח: א-יח
פרשה פתוחה 264 ~ והיה אם שכח תשכח האנוסים - מוראנוס ורדיפת הכנסייה 5150 עד 5151 לבריאה 1389 עד 1391 למניינם פרשת עקב דברים ח:יט - כ
פרשה פתוחה 265 ~ שמע ישראל אתה עבר היום הכמיהה המשיחית לשיבת ציון וחזון הגאולה, גזירות בנדיקטוס... 5152 עד 5180 לבריאה 1391 עד 1420 למניינם פרשת עקב דברים ט:א - כט
פרשה פתוחה 266 ~ בעת ההוא אמר ה' אלי עידן חידוש הדפוס, תנ"ך גוטנברג, ספר העיקרים, חידוש ההסמכה 5181 עד 5191 לבריאה 1420 עד 1431 למניינם פרשת עקב דברים י:א - יא
פרשה פתוחה 267 ~ ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך 5192 עד 5211 לבריאה 1431 עד 1451 למניינם פרשת עקב דברים י: יב- יא: ט
       •   פס 267.1 ~ כי הארץ פלישת המונגולים, נפילת האימפרייה הביזנתית 1453, ופתיחת השערים ליהדות המערב, הכמיהה המשיחית 5212 עד 5214 לבריאה 1451 עד 1454 למניינם פרשת עקב דברים יא:י - יב
       •   פס 267.2 ~ והיה אם שמע 5215 עד 5223 לבריאה 1454 עד 1463 למניינם פרשת עקב דברים יא:יג - כא
       •   פס 267.3 ~ כי אם שמר תשמרון 5224 עד 5227 לבריאה 1463 עד 1467 למניינם פרשת עקב דברים יא:כב - כה
       •   פס 267.4 ~ ראה אנכי האניקוזיציה כמבחן האמונה 5228 עד 5230 לבריאה 1467 עד 1470 למניינם פרשת עקב - ראה דברים יא:כו - כח
       •   פס 267.5 ~ והיה כי יביאך 5231 עד 5253 לבריאה 1470 עד 1493 למניינם פרשת ראה דברים יא:כט - יב:יט
       •   פס 267.6 ~ כי ירחיב הרחבת הגבולות וגילוי יבשת אמריקה 5254 עד 5262 לבריאה 1493 עד 1502 למניינם פרשת ראה דברים יב:כ - כח
       •   פס 267.7 ~ כי יכרית כיבוש והשמדת ממלכות האינדיאנים - פולחנן הקרבת של בני אדם באש 5263 עד 5266 לבריאה 1502 עד 1506 למניינם פרשת ראה דברים יב:כט - יג:א
פרשה פתוחה 268 ~ כי יקום בקרבך נביא רב אשר לעמלין (למלין) מאשכנז, משיח שקר 1502, התסיסה המשיחית דוד הראובני ושלמה מולכו, נוסטרדמוס, סולטאן סלימאן וחומות ירושלים 5267 עד 5305 לבריאה 1506 עד 1510 למניינם פרשת ראה דברים יג:ב - ו
       •   פס 268.1 ~ כי יסיתך תנועה המשיחית בפריחתה 5272 עד 5277 לבריאה 1510 עד 1517 למניינם פרשת ראה דברים יג:ז - יב
       •   פס 268.2 ~ כי תשמע התנצרותם של ______ 5278 עד 5284 לבריאה 1517 עד 1524 למניינם פרשת ראה דברים יג:יג - יט
       •   פס 268.3 ~ בנים אתם 5285 עד 5286 לבריאה 1524 עד 1525 למניינם פרשת ראה דברים יד:א - ב
       •   פס 268.4 ~ לא תאכל 5287 עד 5292 לבריאה 1525 עד 1530 למניינם פרשת ראה דברים יד:ג - ח
       •   פס 268.5 ~ את זה תאכלו 5293 עד 5294 לבריאה 1530 עד 1532 למניינם פרשת ראה דברים יד:ט - י
       •   פס 268.6 ~ כל צפור טהרה 5295 עד 5305 לבריאה 1532 עד 1545 למניינם פרשת ראה דברים יד:יא - כא
פרשה פתוחה 269 ~ עשר תעשר את כל תבואת זרעך מעשר בחוקה הקנונית הצרפתית (רומי), והאנגלית (המקובל) 5306 עד 5311 לבריאה 1545 עד 1550 למניינם פרשת ראה דברים יד:כב - כז
       •   פס 269.1 ~ מקצה שלש שנים 5312 עד 5313 לבריאה 1550 עד 1552 למניינם פרשת ראה דברים יד:כח - כט
       •   פס 269.2 ~ מקץ שבע שנים 5314 עד 5319 לבריאה 1552 עד 1559 למניינם פרשת ראה דברים טו:א - ו
       •   פס 269.3 ~ כי יהיה בך אביון 5320 עד 5324 לבריאה 1559 עד 1564 למניינם פרשת ראה דברים טו:ז - יא
       •   פס 269.4 ~ כי ימכר לך תחילת סחר בעבדים 5325 עד 5331 לבריאה 1564 עד 1571 למניינם פרשת ראה דברים טו:יב - יח
פרשה פתוחה 270 ~ כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך 5332 עד 5336 לבריאה 1571 עד 1576 למניינם פרשת ראה דברים טו:יט - כג
פרשה פתוחה 271 ~ שמור את חדש האביב 5337 עד 5345 לבריאה 1576 עד 1583 למניינם פרשת ראה דברים טז:א - ח
       •   פס 271.1 ~ שבעה שבעת 5345 עד 5348 לבריאה 1583 עד 1588 למניינם פרשת ראה דברים טז:ט - יב
פרשה פתוחה 272 ~ חג הסכת תעשה לך שבעת ימים 5349 עד 5353 לבריאה 1588 עד 1592 למניינם פרשת ראה דברים טז: יג - יז
       •   פס 272.1 ~ שפטים ושטרים תחילת עידן חדש במינוי שופטים בממלכה ועשיית צדק בעניין גביית ממון 5354 עד 5356 לבריאה 1592 עד 1596 למניינם פרשת שופטים דברים טז:יח - כ
       •   פס 272.2 ~ לא תטע לך 5357 עד 5358 לבריאה 1596 עד 1598 למניינם פרשת שופטים דברים טז:כא - כב
       •   פס 272.3 ~ לא תזבח 5359 לבריאה 1598 עד 1599 למניינם פרשת שופטים דברים יז:א
       •   פס 272.4 ~ כי ימצא בקרבך 5360 עד 5365 לבריאה 1599 עד 1605 למניינם פרשת שפטים דברים יז:ב - ז
פרשה פתוחה 273 ~ כי יפלא ממך דבר למשפט 5366 עד 5371 לבריאה 1605 עד 1611 למניינם פרשת שופטים דברים יז:ח - יג
       •   פס 273.1 ~ כי תבא זכותם האלוהית של מלכים, המלך ג'מז, תרגום התורה לאנגלית 5372 עד 5378 לבריאה 1611 עד 1618 למניינם פרשת שופטים דברים יז:יד -כ
       •   פס 273.2 ~ לא יהיה לכהנים 5372 עד 5378 לבריאה 1611 עד 1618 למניינם פרשת שופטים דברים יח:א - ב
       •   פס 273.3 ~ וזה יהיה חג ההודעה הראשון של 1621 5379 עד 5383 לבריאה 1618 עד 1621 למניינם פרשת שופטים דברים יח:ג - ה
       •   פס 273.4 ~ וכי יבא הלוי עליית השל"ה הקדוש לארץ 5384 עד 5386 לבריאה 1621 עד 1626 למניינם פרשת שופטים דברים יח:ו - ח
       •   פס 273.5 ~ כי אתה בא פתיחת שערי אנגליה וחזון הגאולה. מנגד שבתאי צבי נבואתו ואחריתו. רדיפת מעשי הכישוף ומשפטם. 5387 עד 5400 לבריאה 1626 עד 1640 למניינם פרשת שופטים דברים יח:ט - כב
       •   פס 273.6 ~ כי יכרית הסכם רצח צימלינסקי, רדיפות ועלילות דם 5401 עד 5410 לבריאה 1640 עד 1650 למניינם פרשת שופטים דברים יט:א - י
פרשה פתוחה 274 ~ וכי יהיה איש שנא לרעהו 5411 עד 5413 לבריאה 1650 עד 1653 למניינם פרשת שופטים דברים יט:יא - יג
       •   פס 274.1 ~ לא תסיג 5414 לבריאה 1653 עד 1654 למניינם פרשת שופטים דברים יט:יד
       •   פס 274.2 ~ לא יקום עד 5415 עד 5421 לבריאה 1654 עד 1661 למניינם פרשת שופטים דברים יט:טו - כא
       •   פס 274.3 ~ כי תצא למלחמה 5422 עד 5430 לבריאה 1661 עד 1670 למניינם פרשת שופטים דברים כ:א - ט
       •   פס 274.4 ~ כי תקרב אל עיר 5431 עד 5439 לבריאה 1670 עד 1679 למניינם פרשת שופטים דברים כ:י - יח
       •   פס 274.5 ~ כי תצור אל עיר עידן שיטת מלחמה של מצורים והשפעתם על גבולות אירופה 5440 עד 5441 לבריאה 1679 עד 1681 למניינם פרשת שופטים דבריםכ:יט - כ
פרשה פתוחה 275 ~ כי ימצא חלל באדמה חוק הזכויות הבריטי של 1689 אשר מתיר לשאת נשק 5442 עד 5450 לבריאה 1681 עד 1690 למניינם פרשת שופטים דברים כא:א - ט
       •   פס 275.1 ~ כי תצא למלחמה 5451 עד 5455 לבריאה 1690 עד 1695 למניינם פרשת כי תצא דברים כא:י - יד
       •   פס 275.2 ~ כי תהיין לאיש 5456 עד 5458 לבריאה 1695 עד 1698 למניינם פרשת כי תצא דברים כא:טו - יז
       •   פס 275.3 ~ כי יהיה לאיש 5459 עד 5462 לבריאה 1698 עד 1702 למניינם פרשת כי תצא דברים כא: יח - כא
       •   פס 275.4 ~ כי יהיה באיש 5463 עד 5464 לבריאה 1702 עד 1704 מניינם פרשת כי תצא דברים כא:כב - כג
       •   פס 275.5 ~ לא תראה את שור 5465 עד 5467 לבריאה 1704 עד 1707 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:א - ג
       •   פס 275.6 ~ לא תראה את חמור 5468 לבריאה 1707 עד 1708 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:ד
       •   פס 275.7 ~ לא יהיה כלי גבר 5469 לבריאה 1708 עד 1709 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:ה
פרשה פתוחה 276 ~ כי יקרא קן צפור לפניך הכחדת ציפור הדודו - הזהרת האדם מפני הכחדת המינים 5470 עד 5471 לבריאה 1709 עד 1711 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:ו - ז
       •   פס 276.1 ~ כי תבנה 5472 עד 5473 לבריאה 1711 עד 1712 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:ח - ט
       •   פס 276.2 ~ לא תחרש תום עידן המחרשה היישנה 5474 עד 5475 לבריאה 1712 עד 1714 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:י - יא
       •   פס 276.3 ~ גדלים 5476 לבריאה 1714 עד 1716 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:יב
       •   פס 276.4 ~ כי יקח איש אשה 5477 עד 5483 לבריאה 1716 עד 1723 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:יג - יט
       •   פס 276.5 ~ ואם אמת היה 5484 עד 5485 לבריאה 1723 עד 1725 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:כ - כא
       •   פס 276.6 ~ כי ימצא איש 5486 לבריאה 1725 עד 1726 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:כב
       •   פס 276.7 ~ כי יהיה נערה בתולה 5487 עד 5488 לבריאה 1726 עד 1728 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:כג - כד
       •   פס 276.8 ~ ואם בשדה ימצא 5489 עד 5491 לבריאה 1728 עד 1731 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:כה - כז
       •   פס 276.9 ~ כי ימצא 5492 עד 5493 לבריאה 1731 עד 1733 למניינם פרשת כי תצא דברים כב:כח - כט
       •   פס 276.10 ~ לא יקח איש 5494 לבריאה 1733 עד 1734 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:א
       •   פס 276.11 ~ לא יבא פצוע 5495 לבריאה 1734 עד 1735 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:ב
       •   פס 276.12 ~ לא יבא ממזר 5496 לבריאה 1735 עד 1736 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:ג
       •   פס 276.13 ~ לא יבא עמוני 5497 עד 5500 לבריאה 1736 עד 1740 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:ד - ז
       •   פס 276.14 ~ לא תתעב אדמי 5001 עד 5002לבריאה 1740 עד 1742 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:ח - ט
       •   פס 276.15 ~ כי תצא מחנה תחילת עידן קדושת המחנה וזאת בשל פיתוח חדשני של בתי שימוש 5503 עד 5508 לבריאה 1742 עד 1748 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:י - טו
       •   פס 276.16 ~ לא תסגיר עבד תחילת עידן חקיקה כנגד סחר ושימוש בעבדים וזאת ע"י חוק שחרור עבד שברח 5509 עד 5510 לבריאה 1748 עד 1750 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:טז - יז
       •   פס 276.17 ~ לא תהיה קדשה המשך עידן משיחי שקר, מעשי הניאוף של יעקב פרנק משיח שקר 5511 עד 5512 לבריאה 1750 עד 1751 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:יח - יט
       •   פס 276.18 ~ לא תשיך תחילת שימוש בריבית ככלי כלכלי 5513 עד 5514 לבריאה 1752 עד 1754 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:כ - כא
       •   פס 276.19 ~ כי תדר נדר 5515 עד 5117 לבריאה 1754 עד 1757 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:כב - כד
       •   פס 276.20 ~ כי תבא בכרם 5118 לבריאה 1757 עד 1758 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:כה
       •   פס 276.21 ~ כי תבא בקמת 5119 לבריאה 1758 עד 1759 למניינם פרשת כי תצא דברים כג:כו
       •   פס 276.22 ~ כי יקח איש אשה 5020 עד 5523 לבריאה 1759 עד 1763 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:א - ד
       •   פס 276.23 ~ כי יקח איש אשה חדשה 5024 עד 5025 לבריאה 1763 עד 1765 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:ה - ו
       •   פס 276.24 ~ כי ימצא 5026 לבריאה 1765 עד 1766 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:ז
       •   פס 276.25 ~ השמר בנגע הצרעת 5027 עד 5028 לבריאה 1766 עד 1768 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:ח - ט
       •   פס 276.26 ~ כי תשה ברעך 5529 עד 5532 לבריאה 1768 עד 1772 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:י - יג
       •   פס 276.27 ~ לא תעשק שכיר עני 5533 עד 5534 לבריאה 1772 עד 1774 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:יד - טו
       •   פס 276.28 ~ לא יומתו אבות 5535 לבריאה 1774 עד 1775 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:טז
       •   פס 276.29 ~ לא תטה משפט 5536 עד 5537 לבריאה 1775 עד 1777 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:יז - יח
       •   פס 276.30 ~ כי תקצר קצרך 5538 לבריאה 1777 עד 1778 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:יט
       •   פס 276.31 ~ כי תחבט זיתך 5539 עד 5541 לבריאה 1778 עד 1781 למניינם פרשת כי תצא דברים כד:כ - כב
       •   פס 276.32 ~ כי יהיה ריב 5542 עד 5545 לבריאה 1781 עד 1785 למניינם פרשת כי תצא דברים כה:א - ד
       •   פס 276.33 ~ כי ישבו אחים 5546 עד 5551 לבריאה 1785 עד 1791 למניינם פרשת כי תצא דברים כה:ה - י
       •   פס 276.34 ~ כי ינצו אנשים 5552 עד 5553 לבריאה 1791 עד 1793 למניינם פרשת כי תצא דברים כה:יא- יב
       •   פס 276.35 ~ לא יהיה לך בכיסך 5554 עד 5557 לבריאה 1793 עד 1797 למניינם פרשת כי תצא דברים כה:יג - טז
פרשה פתוחה 277 ~ זכור את אשר עשה לך עמלך 5558 עד 5560 לבריאה 1797 עד 1800 למניינם פרשת כי תצא דברים כה:יז - יט
פרשה פתוחה 278 ~ והיה כי תבוא אל הארץ 5561 עד 5571 לבריאה 1800 עד 1811 למניינם פרשת כי תבוא דברים כו:א - יא
       •   פס 278.1 ~ כי תכלה לעשר 5572 עד 5575 לבריאה 1811 עד 1815 למניינם פרשת כי תבוא דברים כו:יב - טו
       •   פס 278.2 ~ היום הזה 5576 עד 5579 לבריאה 1815 עד 1819 למניינם פרשת כי תבוא דברים כו:טז - יט
פרשה פתוחה 279 ~ ויצו משה וזקני ישראל את העם 5580 עד 5587 לבריאה 1819 עד 1827 למניינם פרשת כי תבוא דברים כז:א - ח
       •   פס 279.1 ~ וידבר משה והכהנים והלוים 5588 עד 5589 לבריאה 1827 עד 1829 למניינם פרשת כי תבוא דברים כז:ט - י
       •   פס 279.2 עד 279.13~ ויצו משה את העם 5590 עד 5605 לבריאה 1829 עד 1845 למניינם פרשת כי תבוא דברים כז:יא - כו
פרשה פתוחה 280 ~ והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך 5606 עד 5619 לבריאה 1845 עד 1859 למניינם פרשת כי תבוא דברים כח:א - יד
פרשה פתוחה 281 ~ והיה אם לא תשמע בקול ה' אלהיך 5620 עד 5673 לבריאה 1859 עד 1913 למניינם פרשת כי תבוא דברים כח:טו - סח
       •   פס 281.1 ~ אלא דברי הברית 5674 לבריאה 1913 עד 1914 למניינם פרשת כי תבוא דברים כח:סט
פרשה פתוחה 282 ~ ויקרא משה אל כל ישראל 5675 עד 5682 לבריאה 1914 עד 1922 למניינם פרשת כי תבוא דברים כט:א - ח
פרשה פתוחה 283 ~ אתם נצבים מועד הקץ האחרון, המפלה הגדולה, מלחמת העולם השנייה והשנים שלאחריה, עם ישראל שב לארצו ומלחמת העצמאות 5683 עד 5702 לבריאה 1922 עד 1942 למניינם פרשת נצבים דברים כט: ט - כח
       •   פס 283.1 ~ והיה כי יבאו מלחמת העולם השנייה, שיבת ציון, מלחמת העצמאות וקום מדינת היהודים 5703 עד 5712 לבריאה 1942 עד 1952 למניינם פרשת נצבים דברים ל:א - י
       •   פס 283.2 ~ כי המצוה דת ומדינה, חוק חינוך חובה 5713 עד 5716 לבריאה 1952 עד 1956 למניינם פרשת נצבים דבריםל:יא - יד
       •   פס 283.3 ~ ראה נתתי פעולות התגמול, מלחמת שמירת גבולות ישראל 5717 עד 5722 לבריאה 1956 עד 1962 למניינם פרשת ניצבים דברים ל:טו - כ
פרשה פתוחה 284 ~ וילך משה השנים שלפני מלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים 5723 עד 5735 לבריאה 1962 עד 1975 למניינם פרשת וילך דברים לא: א - ו
       •   פס 284.1 ~ ויקרא משה גאולת הארץ, תחילת ההתנחלויות, מאבק השמיטה - מלחמת יום כיפור 5729 עד 5735 לבריאה 1968 עד 1975 למניינם פרשת ניצבים דברים לא:ז-יג
פרשה פתוחה 285 ~ ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות תחילת הסכמי השלום (מצרים), מלחמת לבנון - הפרשת הברית, האינתיפאדה הראשונה 5736 עד 5752 לבריאה 1975 עד 1992 למניינם פרשת וילך דברים לא: יד - ל
פרשה פתוחה 286 ~ האזינו השמים ואדברה וועידת מדרידת, הסכמי אוסלו, הסכמי ווי, אנתיפאדה אל אקצה 5753 עד _____ לבריאה 1992 עד _____ למניינם פרשת האזינו דברים לב: א - מג
פרשה פתוחה 287 פרשת האזינו דברים לב: מד - מז
פרשה פתוחה 288 פרשת האזינו דברים לב: מח - נב
פרשה פתוחה 289 פרשת וזאת הברכה דברים לג: א - ז
פרשה פתוחה 290 פרשת וזאת הברכה דברים לג: ח - לד: יב