ויקיתורה:אלפיים שנות תורה

מתוך ויקיתורה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מספר פרשה ~ שם הפרשה מאורעות השנים - נושא הפרשה שנים לבריאה שנים למניינם פרשת השבוע ספר:פרק:פסוק
פרשה פתוחה 74 - וישמע יתרו תחילת אלפים שנות תורה, אברהם אבינו והברית, חוקי חמורבי, שורש מלכות מצרים ומלכות ישראל 2002 עד 2028 לבריאה 1759 עד 1732 לפני מניינם פרשת יתרו שמות יח
פרשה פתוחה 75 ~ בחודש השלישי אברהם במצרים, לידת ישמעאל 2029 עד 2059 לבריאה 1732 עד 1701 לפני מניינם פרשת יתרו שמות י"ט, א
פרשה פתוחה 76 ~ זכור את יום השבת סביבות גירוש ישמעאל, קבלת הדיברות ע"י חסד דאברהם, ישמעאל שומר חלק מהדיברות 2060 עד 2066 לבריאה 1701 עד 1694 לפני מניינם פרשת יתרו שמות כ, ח - י"ד
פרשה פתוחה 77 ~ וכל העם רואים עזיבת אברהם את ארץ פלשתים, לקראת עקדת יצחק, הולדת רבקה 2067 עד 2075 לבריאה 1694 עד 1685 לפני מניינם פרשת יתרו שמות כ: טו - כג
פרשה פתוחה 78 ~ ואלה המשפטים פטירת אביו ואחיו של אברהם, עקדת יצחק ופטירת שרה, שליחת אליעזר ונישואי יצחק, נישואי אברהם בשנית, ותקופת יצחק 2076 עד 2102 לבריאה 1685 עד 1658 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כא: א - כז
פרשה פתוחה 79 ~ וכי יגח שור רבקה נפקדת בבניה יעקב ועשו, מות אברהם ויצחק בגרר 2103 עד 2124 לבריאה 1658 עד 1636 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כא: כח - כב: יב
פרשה פתוחה 80 ~ וכי ישאל איש המשך התפשטות דרך ה' ע"י יעקב ומנגד "דרך החומר" בעשו 2125 עד 2135 לבריאה 1636 עד 1625 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ב: י"ג - כ"ג
פרשה פתוחה 81 ~ אם כסף תלוה יעקב בבית שם ועבר ומקבל את הברכות ובכך נבחר להיות ממשיך דרך האבות 2136 עד 2161 לבריאה 1625 עד 1599 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ב: כד - כ"ג: ט'
פרשה פתוחה 82 ~ הנה אנכי שלח יעקב שנהיה לבכור מקבל ברכת אביו, וה' משמרו מפני עשו ע"י מלאך ה' הגואל מכל רע 2162 עד 2175 לבריאה 1599 עד 1585 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ג: כ - ל"ג
פרשה פתוחה 83 ~ ואל משה אמר עלה בריחת יעקב, התגלות ה' ליעקב בהר המוריה 2176 עד 2193 לבריאה 1585 עד 1567 לפני מניינם פרשת משפטים שמות כ"ד: א - ח'
פרשה פתוחה 84 ~ וידבר ודיקחו לי תרומה לידת השבטים, שיבת יעקב לארץ כנען 2194 עד 2202 לבריאה 1567 עד 1557 לפני מניינם פרשת תרומה שמות כה: א - ט
       •   פס 84.1 ~ ועשו ארון עצי שטים לידת אהרן שזכה שארון הברית יהיה בנחלתו 2103 עד 2215 לבריאה 1557 עד 1545 לפני מניינם פרשת תרומה שמות כה: י - כב
פרשה פתוחה 85 ~ ועשית שלחן הורדת יוסף למצרים, מעשה יהודה ותמר 2216 עד 2223 לבריאה 1545 עד 1537 למניינם פרשת תרומה שמות כה: כג - ל
פרשה פתוחה 86 ~ ועשית מנרת זהב טהור מכירת יוסף, מעשה יהודה ותמר, ירידת ב"י למצרים, הקמת בתי מדרשות במצרים 2224 עד 2247 לבריאה 1537 עד 1513 לפני מניינם פרשת תרומה שמות כה: לא - כו: יד
       •   פס 86.1 ~ ואת המשכן תעשה עשר יריעת
פרשה פתוחה 87 ~ ועשית את הקרשים למשכן מיתת יעקב אבינו ע"ה, שורשי האומה, המקדש המלוכה והכהונה נחנכים בעת היות ב"י במצרים 2248 עד 2296 לבריאה 1513 עד 1464 לפני מניינם פרשת תרומה/תצוה שמות כו: טו - כח: ה
פרשה פתוחה 88 ~ ועשו את האפד מיתת בני יעקב במצרים ותחילת השעבוד במצרים 2297 עד 2380 לבריאה 1464 עד 1380 לפני מניינם פרשת תצוה שמות כח: ו - כט: מו
פרשה פתוחה 89 ~ ועשית מזבח מקטר קטרת בריחת משה מפני פרעה והגעתו לבאר המים אשר במדיין 2381 עד 2390 לבריאה 1380 עד 1370 לפני מניינם פרשת תצוה שמות ל: א - י
פרשה פתוחה 90 ~ וידבר דכי תשא בני ישראל פרו ורבו ונתעצמו מאוד, ותימלא הארץ אותם 2391 עד 2396 לבריאה 1370 עד 1364 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל: יא - טז
פרשה פתוחה 91 ~ וידבר דועשית כיור נחשת שעבוד ישראל במצרים והתרבותם, מלכות משה בכוש ומפלת בני אפרים 2397 עד 2401 לבריאה 1364 עד 1359 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל: יז - כא
פרשה פתוחה 92 ~ וידבר דואתה קח לך בשמים הנהגת אהרן את ב"י במצרים, לידת חור אבי בצלאל, מפלת בני אפרים בארץ פלשתים 2402 עד 2429 לבריאה 1359 עד 1331 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל: כב - לא: יא
פרשה פתוחה 93 ~ ויאמר דאך את שבתתי תשמרו משה תיקן לישראל את השבת במצרים, משה ואהרן מתגלים כמנהיגי האומה, ב"י שקועים בטומאת מצרים וע"ז 2430 עד 2442 לבריאה 1331 עד 1318 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות לא: יב - לב: ו
פרשה פתוחה 94 ~ וידבר דלך רד כי שחת עמך שקיעת בני ישראל במ"ט שערי טומאה, עשר המכות ויציאת ב"י ממצרים, מעשה העגל שבירת הלוחות והעונש 2443 עד 2451 לבריאה 1318 עד 1310 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות לב: ז - יד
פרשה פתוחה 95 ~ ויפן וירד משה מן ההר שנות המדבר 2451 עד 2482 לבריאה 1310 עד 1278 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות לב: טו - לג: יא
פרשה פתוחה 96 ~ ויאמר משה ראה אתה אמר אלי מלחמת סיחון, ברכות בלעם סוף שנות המדבר 2483 עד 2487 לבריאה 1278 עד 1273 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ג: יב - טז
פרשה פתוחה 97 ~ ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה פרדת משה מעם ישראל ופטירת משה, כניסת בני ישראל לארץ, חידוש הברית ומלחמות יהושע 2488 עד 2494 לבריאה 1273 עד 1266 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ג: יז - כג
פרשה פתוחה 98 ~ ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לחת אבנים חציית הירדן ע"י בני ישראל, הברכות והקללות על הר גריזים והר עיבל 2495 עד 2520 לבריאה 1266 עד 1240 לפני מניינם פרשת כי תשא שמות ל"ד: א' - כו'
פרשה פתוחה 99 ~ ויאמר ה' אל משה כתב לך עתניאל בן קנז, פילגש בגבעה, משכן שילה 2521 עד 2532 לבריאה 1240 עד 1231 לפני מניינם פרשת כי תשא/ויקהל שמות ל"ד: כז - ל"ה
       •   פס 99.1 ~ ויקהל משה את כל עדת בני ישראל
פרשה פתוחה 100 ~ ויאמר משה דקחו מאתכם תרומה המשך תקופת עתניאל בן קנז, שקיטת הארץ והשלמת משכן שילה, ניסיון עגל לדורות 2533 עד 2558 לבריאה 1231 עד 1202 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות ל"ה: ד' - כ"ט
פרשה פתוחה 101 ~ ויאמר משה אל ב"י ראו קרא ה' בשם בצלאל השלמת משכן שילה, עתניאל בן קנז, תחילת ימי אהוד בן גרא 2559 עד 2571 לבריאה 1202 עד 1189 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לה: ל - לו: יג
פרשה פתוחה 102 ~ ויעש יריעת עזים אהוד בן גרא, שורש מלכות דוד ממרים, שלמא בן עתניאל בן קנז 2578 עד 2602 לבריאה 1183 עד 1158 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לו: יד - לח
פרשה פתוחה 103 ~ ויעש בצלאל את הארן המשך תקופת אהוד בן גרא וזכות שבט בניימין לשהות ארון הקודש בנחלתו 2603 עד 2611 לבריאה 1158 עד 1149 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: א - ט
פרשה פתוחה 104 ~ ויעש את השלחן המשך שנות אהוד בן גרא אשר זכה בכתר מלכות 2612 עד 2618 לבריאה 1149 עד 1142 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: י - טז
פרשה פתוחה 105 ~ ויעש את המנורה המשך שנות אהוד בן גרא אשר זכה לאור התורה 2619 עד 2626 לבריאה 1142 עד 1134 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: יז - כד
פרשה פתוחה 106 ~ ויעש את מזבח הקטרת לקראת סוף ימי אהוד בן גרא ושמגר בן ענת 2627 עד 2631 לבריאה 1134 עד 1130 לפני מניינם פרשת ויקהל שמות לז: כה - כט
פרשה פתוחה 106.1 עד 106.5 ~ ויעש את מזבח העולה יבין וסיסרא, דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, ויעל אשת חבר הקיני 2632 עד 2663 לבריאה 1130 עד 1097 לפני מניינם פרשת ויקהל - פקודי שמות לח: א - לט: א
פרשה פתוחה 107 ~ ויעש את האפד המשך שנות דבורה, האפוד ככפרה על עוון ע"ז, אבני השוהם כנגד אחדות העם 2664 עד 2669 לבריאה 1097 עד 1091 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: ב - ז
פרשה פתוחה 108 ~ ויעש את החשן המשך שנות דבורה ותחילת שנות גדעון בן יואש 2670 עד 2683 לבריאה 1091 עד 1077 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: ח - כא
פרשה פתוחה 109 ~ ויעש את מעיל האפד שנות גדעון בן יואש - וגאולת העם מע"ז 2684 עד 2694 לבריאה 1077 עד 1066 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: כב - לב
פרשה פתוחה 110 ~ ויביאו את המשכן שנות גדעון בן יואש 2695 עד 2705 לבריאה 1066 עד 1055 לפני מניינם פרשת פקודי שמות לט: לג - מג
פרשה פתוחה 111 ~ וידבר דביום החדש הראשון המשך שנות גדעון בן יואש ובנו אבימלך, שנות תולע בן פואה 2706 עד 2738 לבריאה 1055 עד 1022 לפני מניינם פרשת פקודי שמות מ: א - לג
פרשה פתוחה 112 ~ ויכס הענן סוף שנות תולע בן פואה ותחילת ימי יאיר הגלעדי 2739 עד 2743 לבריאה 1022 עד 1017 לפני מניינם פרשת פקודי שמות מ: לד - לח
פרשת ויקרא ~ ויקרא אל משה השנים שלאחר אבימלך בנו בן הפילגש, שנות יאיר הגלעדי 2744 עד 2756 לבריאה 1017 עד 1004 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא א: א - יג
פרשה פתוחה 113 ~ ואם מן העוף מות יאיר הגלעדי, גלות עמון, י"א מעשה פילגש בגבעה ופסל מיכה באילו השנים 2757 עד 2776 לבריאה 1004 עד 984 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא א: יד, ב:יד
פרשה פתוחה 114 ~ ואם זבח שלמים המשך שנות השעבוד ע"י עמון, יפתח הגלעדי, שנות אבצן (בועז) מבית לחם 2777 עד 2781 לבריאה 984 עד 979 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ג: א - ה
פרשה פתוחה 115 ~ ואם מן הצאן מרות פלשתים ובני עמון על בנ"י, יפתח הגלעדי ומלחמותיו בבני עמון, שנות רות ובועז 2782 עד 2787 לבריאה 979 עד 973 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ג: ו - יא
פרשה פתוחה 116 ~ ואם עז קרבנו מות יפתח הגלעדי - ונדרו, מעשה רות ובועז 2788 עד 2793 לבריאה 973 עד 967 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ג: יב - יז
פרשה פתוחה 117 ~ נפש כי תחטא אילון הזבולוני, פסל מיכה שהוקם בימי עתניאל 2794 עד 2805 לבריאה 967 עד 955 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: א - יב
פרשה פתוחה 118 ~ ואם כל עדת ישגו עבדון בן הלל הפרעתוני, נטילת פסל מיכה ע"י שבט דן להיות להם לע"ז 2806 עד 2814 לבריאה 955 עד 946 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: יג - כא
פרשה פתוחה 119 ~ אשר נשיא יחטא תחילת שנות שמשון בן מנוח 2815 עד 2819 לבריאה 946 עד 941 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: כב - כו
פרשה פתוחה 120 ~ ואם נפש אחת תחטא שנות שמשון משבט דן, המשך שנות פסל מיכה 2820 עד 2824 לבריאה 941 עד 936 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: כז - לא
פרשה פתוחה 121 ~ ואם כבש יביא קרבנו סוף שנותיו של שמשון, לקראת סוף שנות משכן שילה 2825 עד 2828 לבריאה 936 עד 932 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ד: לב - לה
פרשה פתוחה 122 ~ ונפש כי תחטא תחילת הנהגת עלי הכהן ועניין בני עלי, תפילת חנה ולידת שמואל הנביא 2829 עד 2844 לבריאה 932 עד 916 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ה: א - טז
פרשה פתוחה 123 ~ ואם נפש כי תחטא תקופת המעבר בין תקופת השופטים לתקופת הנביאים 2845 עד 2847 לבריאה 916 עד 913 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ה: יז - יט
פרשה פתוחה 124 ~ וידבר דנפש כי תחטא חפני בן עלי ומעילתו בקדשים, חפני ופינחס גלגול נדב ואביהוא 2848 עד 2854 לבריאה 913 עד 906 לפני מניינם פרשת ויקרא ויקרא ה: כ - כו
פרשה פתוחה 125 ~ וידבר דצו את אהרן בני עלי שהיו בני בליעל, תחילת תקופת שמואל עוד טרם מות עלי 2855 עד 2865 לבריאה 906 עד 895 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ו: א - יא
פרשה פתוחה 126 ~ זה קרבן אהרן הנהגת שמואל, מות עלי 2866 עד 2870 לבריאה 895 עד 890 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ו: יב - טז
פרשה פתוחה 127 ~ דבר אל אהרן גלות הארון ופטירת עלי הכהן ושני בניו, תקופת משכן נוב ושנות שמואל, המלכת שאול, הריגת כהני נוב 2871 עד 2877 לבריאה 890 עד 883 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ו: יז - כג
פרשה פתוחה 128 ~ וזאת תורת האשם המשך גלות ארון הקודש, המלכת שאול, אחיה השילוני קיבל משמואל וסוף שנות שמואל הנביא, תחילת מלכות דוד 2878 עד 2887 לבריאה 883 עד 873 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ז: א - י
פרשה פתוחה 129 ~ וזאת תורת זבח השלמים שנה רביעית למלכות דוד, העלאת ארון ברית ה' לירושלים מקרית יערים 2888 - 2904 לבריאה 873 עד 856 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ז: יא - כא
פרשה פתוחה 130 ~ המקריב את זבח שלמיו סוף מלכות דוד 2905 עד 2915 לבריאה 856 עד 845 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ז: כח - לח
פרשה פתוחה 131 ~ וידבר קח את אהרן הכתרת שלמה, מעשה אבשלום, שנות הזוהר של שלמה 2916 עד 2952 לבריאה 845 עד 809 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ח: א - לו
       •   פס 131.1 ~ ויהי ביום השמיני סוף שנות מלכות שלמה, רחבעם בן שלמה ואבים בנו ומנגד ירבעם בן נבט, שישק מלך מצרים עלה על ירושלים 2953 עד 2982 לבריאה 809 עד 778 לפני מניינם פרשת צו ויקרא ט: א, י: ז
פרשה פתוחה 132 ~ יין ושכר אל תשת מות אבים בן רחבעם מלך יהודה, מלכות נדב בן ירבעם על ישראל 2983 עד 2986 לבריאה 778 עד 774 לפני מניינם פרשת שמיני ויקרא י: ח - יא
פרשה פתוחה 133 ~ וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים אסא בן אבים מולך על יהודה, בעשא בן אחיה מולך על ישראל 2987 עד 2995 לבריאה 774 עד 765 לפני מניינם פרשת שמיני ויקרא י: יב - כ
פרשה פתוחה 134 ~ זאת החיה אשר תאכלו אלה בן בעשא, זמרי, עמרי, אחאב בן עמרי, ואחזיהו בנומלכי ישראל, יהושפט בן אסא מלך יהודה, סוף שנות אליהו 2996 - 3042 לבריאה 765 עד 718 לפני מניינם פרשת שמיני ויקרא יא: א - מז
פרשה פתוחה 135 ~ אשה כי תזריע סוף שנות יהושפט בן אסא, שנות יהורם בנו מלכי יהודה, יהורם בן אחאב מלך ישראל, עליית אליהו, מעשה השונמית 3043 עד 3050 לבריאה 718 עד 710 לפני מניינם פרשת תזריע ויקרא יב: א- ח
פרשה פתוחה 136 ~ וידבר אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת יהורם בן יהושפט ואחזיהו מלכי יהודה, יהורם בן אחאב ויהוא בן נמשי מלכי ישראל, אלישע ומעשה נעמן שר צבא מלך ארם 3051 עד 3058 לבריאה 710 עד 702 לפני מניינם פרשת תזריע ויקרא יג: א - ה
פרשה פתוחה 137 ~ נגע צרעת כי תהיה באדם עתליה בת אחאב - אשת יהורם, יואש בן אחזיה מלכי יהודה, יהוא בן נמשי מלך ישראל, צרעת גיחזי ושלשת בניו 3059 - 3067 לבריאה 702 עד 693 לפני מניינם פרשת תזריע ויקרא יג: ט - יז
פרשה פתוחה 138 ~ ובשר כי יהיה בו שחין יהואש בן אחזיהו מלך יהודה, יהוא בן נמשי מלך ישראל, יונה בן אמיתי הנביא, שורש תקופת חזקיה המלך 3068 - 3078 לבריאה 693 עד 682 לפני מניינם פרשת תזריע ויקרא יג: יח - כח
פרשה פתוחה 139 ~ ואיש או אישה כי יהיה בו נגע יהואחז בן יהוא ויואש בן יהואחז מלכי ישראל 3079 עד 3109 לבריאה 682 עד 651 לפני מניינם פרשת תזריע ויקרא יג: כט - נט
פרשה פתוחה 140 ~ טהרת צרעת האדם מלכות אמציה ועוזיהו בנו על יהודה, ירבעם השני בן יואש מלך ישראל, התנבאות עמוס 3110 עד 3141 לבריאה 651 עד 619 לפני מניינם פרשת מצורע ויקרא יד: א - לב
פרשה פתוחה 141 ~ נגע צרעת הבית עוזיהו(עזריה) בן אמציה מלך על יהודה, ירבעם בן יואש ובנו זכריה שלם בן יבש מנחם בן גדי ופקחיה בן מנחם מלכי ישראל, תגלת פלאסר מלך אשור, עמוס, ישעיהו בן אמוץ ומיכה המורשתי מתנבאים 3142 עד 3166 לבריאה 619 עד 594 לפני מניינם פרשת מצורע ויקרא יד: לג - נז
פרשה פתוחה 142 ~ טומאת זב ושכבת זרע פקח בן רמליהו מלך ישראל, יותם בן עוזיהו מלך יהודה, הולדת חזקיהו 3167 עד 3184 לבריאה 594 עד 576 לפני מניינם פרשת מצורע ויקרא טו: א - יז
פרשה פתוחה 143 ~ ואשה כי תהיה זבה אחז בן יותם ותחילת שנות חזקיה מלכי יהודה, הושע בן אלה אחרון מלכי ישראל 3185 עד 3199 לבריאה 576 עד 561 לפני מניינם פרשת מצורע ויקרא טו: יח - לג
פרשה פתוחה 144 ~ אחרי מות הושע בן אלה מלך ישראל, חזקיהו ומנשה בנו מלכי יהודה, שלמנאסר עולה על שומרון גלות עשרת השבטים 3200 עד 3233 לבריאה 561 עד 527 לפני מניינם פרשת אחרי מות ויקרא טז: א - לד
פרשה פתוחה 145 ~ דבר אל אהרן מלכות מנשה בן חזקיהו מלך יהודה, מעשי השומרונים, הקרבת קורבנות מחוץ לירושלים 3234 עד 3249 לבריאה 527 עד 511 לפני מניינם פרשת אחרי מות ויקרא יז: א - טז
פרשה פתוחה 146 ~ כמעשה ארץ מצרים מנשה בן חזקיהו מלך 3250 עד 3280 לבריאה 511 עד 481 לפני מניינם פרשת אחרי מות ויקרא יח: א - ל
פרשה פתוחה 147 ~ קדשים תהיו אמון בן מנשה ומיתתו, תחילת שנות יאשיהו בן אמון, תחילת שנות נבואת ירמיהו 3280 עד 3301 לבריאה 481 עד 459 לפני מניינם פרשת קדשים ויקרא יט: א - כב
פרשה פתוחה 148 ~ וכי תבואו אל הארץ סוף שנות יאשיהו, שנות יהואחז בן יאשיהו מלכי יהודה, חטאות יהויקים בן יאשיה 3302 עד 3316 לבריאה עד 459 עד 444 לפני מניינם פרשת קדשים ויקרא יט: כג - לז
פרשה פתוחה 149 ~ אשר יתן מזרעו למלך יהויקים בן יאושיהו ובנו יהויכין וכן צדקיהו בן יאשיהו מלכי ישראל, חורבן בית ראשון ע"י נבוכדנצר מלך בבל 3317 עד 3343 לבריאה 444 עד 417 לפני מניינם פרשת קדשים ויקרא כ: א - כז
פרשה פתוחה 150 ~ אמר אל הכהנים גולי מצרים המזבח והכליון, בנות הנכר בקרב מחנה ישראל, מות נבוכדנצר ומלכות בנו אוויל מרודך, נבואות יחזקאל 3344 עד 3367 לבריאה 417 עד 393 לפני מניינם פרשת אמור ויקרא כא: א - כד
פרשה פתוחה 151 ~ וידבר ה' אל אהרן ואל בניו ב"י בבבל ותקנת סופרים בעניין תרומות ומעשרות, אוויל מרודך, שנות עזרא הסופר 3368 עד 3383 לבריאה 393 עד 377 לפני מניינם פרשת אמור ויקרא כב: א-טז
פרשה פתוחה 152 ~ וידבר ה' אל אהרן בלשאצר מלך בבל - תום מלכות בבל, כורש השני ודריוש - ששלת האחמינידית לפרס, נבואות דניאל 3384 עד 3400 לבריאה 377 עד 360 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כב: יז - לג
פרשה פתוחה 153 ~ וידבר דדבר אל ב"י מועד ה' ושתי ואסתר המלכה, המן צורר היהודים ומרדכי היהודי 3401 עד 3403 למניינם 360 עד 357 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: א -ג
פרשה פתוחה 154 ~ אלה מועדי ה' נס פורים, עליה שנייה של עזרא ובניית בית שני 3404 עד 3408 לבריאה 357 עד 351 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: ד - ח
פרשה פתוחה 155 ~ כי תבואו אל הארץ תחילת תקופת בית שני עליית עזרא 3409 עד 3422 לבריאה 352 עד 338 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: ט - כב
פרשה פתוחה 156 ~ בחדש השביעי אלכסנדר מוקדון ותקופתו, תחילת תקופת כהונת שמעון הצדיק כהן גדול, עלייה שלישית שבראשה נחמייה 3423 עד 3432 לבריאה 338 עד 328 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: כג - לב
פרשה פתוחה 157 ~ בחמישה עשר סוף שנות נחמיה, התחדשות המועדים, תיקון יצר עבודה זרה, תום שושלת האחימינידית לפרס 3433 עד 3444 לבריאה 328 עד 316 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כג: לג - מד
פרשה פתוחה 158 ~ להעלות נר תמיד אחרוני הנביאים: חגי,זכריה ומלאכי, דור ראשון לתנאים שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה 3445 עד 3448 לבריאה 316 עד 312 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כד: א -ד
פרשה פתוחה 159 ~ ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות המשך שנות שמעון הצדיק, שלטון אלכסנדר מוקדון, מעשה דגביהה בן פסיסה והאומות, מקדש סנבלט החורני 3449 עד 3456 לבריאה 312 עד 304 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כד: ה - יב
פרשה פתוחה 160 ~ הוצא את המקלל אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, אפיקורוס ומין צדוק וביתוס, תלמי הראשון וניסיון העתקת התורה 3457 עד 3467 לבריאה 304 עד 293 לפני מניינם פרשת אמר ויקרא כד: יג - כג
פרשה פתוחה 161 ~ וידבר דדבר אל ב"י ... כי תבאו שנת היובל הראשונה מאז חורבן בית ראשון, תלמי השני והשלישי אוהבי ישראל, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן זוג ראשון 3468 עד 3491 לבריאה 293 עד 269 לפני מניינם פרשת בהר ויקרא כה: א - כו: ב
פרשה סתומה 161.2 עד 161.5 ~ כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו עניות בארץ: יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן זוג ראשון 3492 עד 3524 לבריאה 269 עד 236 לפני מניינם פרשת בהר ויקרא כה: כה - כו: ב
פרשה פתוחה 162 ~ אם בחקתי תלכו יוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן זוג ראשון, תלמי השלישי 3525 עד 3535 לבריאה 236 עד 225 לפני מניינם פרשת בחקתי ויקרא כו: ג - יג
פרשה פתוחה 163 ~ ואם לא תשמעו לי פילופטור צורר ישראל, אנטיוכוס הגדול מלך ארם, מפלגת המתיוונים ומנגדם מפלגת החסידים, יהושע בן פרחיה ונתאי הארבאלי זוג שני 536 עד 3568 לבריאה 225 עד 192 לפני מניינם פרשת בחקתי ויקרא כו: יד - מו
פרשה פתוחה 164 ~ וידבר דדבר אל ב"י נדר אנטיוכוס הגדול ויחסו למקדש, בטלמיאוס השישי ומקדש אלכסדריאה, תחילת מלכות חשמונאי 3569 עד 3602 לבריאה 192 עד 158 לפני מניינם פרשת בחקותי ויקרא כז: א - לד
פרשת במדבר ~ דוידבר ה' אל משה במדבר תחית מלכות אנטיוכוס אפיפנוס על יון ואדום, חורבן ירושלים וגזירות אנטיוכוס, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, יהודה המכבי בן מתיתיהו 3603 עד 3623 לבריאה 158 עד 137 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: א - כא
פרשה פתוחה 165 עד 175 ~ לבני שמעון..גד..יהודה..יששכר..זבולון..נפתלי תולדתם נס חנוכה, מלכות חשמונאי, אנטיוכוס הרשע 3624 עד 3645 לבריאה 137 עד 115 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: כב - מז
פרשה פתוחה 176 ~ אלה הפקודים תום שנות הזוהר של בית חשמונאי 3646 עד 3649 לבריאה 115 עד 111 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: מד - נד
פרשה פתוחה 177 ~ אך את מטה לוי יוחנן כהן גדול אך נעשה צדוקי, גירות בני אדום 3650 עד 3656 לבריאה 111 עד 104 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר א: מח - נד
פרשה פתוחה 178 ~ וידבר דאיש על דגלו תלמי השמיני במצרים, תום שנות יוחנן ומלוכת בנו אריסתובלוס, מלכות אלכסנדר בן יוחנן 3657 עד 3687 לבריאה 104 עד 73 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ב: א - לא
פרשה פתוחה 179 ~ אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם מלכות שלומציון אשת ינאי, זוג שלישי: שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי 3688 עד 3690 לבריאה 73 עד 70 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ב: לב - לד
פרשה פתוחה 180 ~ ואלה תולדות אהרן ומשה, ביום דבר ה' שלומציון המלכה, פשיעת דמשק בבית חשמונאי, מות שלמציון, מלחמות אריסטובלוס הצדוקי והורקנוס השני הפרושי 3691 עד 3695 לבריאה 70 עד 65 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: א - ד
פרשה פתוחה 181 ~ הקרב את מטה לוי חידוש הברית בין רומי לשרי יהודה, מלחמות אריסטובלוס והורקנוס, פומפיוס בשערי ירושלים, הורקנוס השלישי 3696 עד 3700 לבריאה 65 עד 60 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: ה - י
פרשה פתוחה 182 ~ וידבר ואני לקחתי את הלוים הורקנוס השלישי בן שלומציון 3701 עד 3703 לבריאה 60 - 57 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: יא - יג
פרשה פתוחה 183 ~ וידבר דפקד את בני לוי שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, עליית קרן רומי - יוליוס קיסר, פיגרוס הפרתי עולה על ירושלים - המלכת אנטיגנוס, תום בית חשמונאי, המלכת הורדוס 3704 עד 3733 לבריאה 57 עד 27 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: יד - מג
פרשה פתוחה 184 ~ וידבר דקח את הלוים רעב גדול בארץ, הורדוס מכלל את כל ארץ יהודה 3734 עד 3741 לבריאה 27 עד 19 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ג: מד - נא
פרשה פתוחה 185 ~ וידבר דנשא את בני קהת תיקון ובניית המקדש מחדש ע"י הורדוס 3742 עד 3757 לבריאה 19 עד 3 לפני מניינם פרשת במדבר במדבר ד: א - טז
פרשה פתוחה 186 ~ וידבר דאל תכריתו שבט קהתי מות הורדוס 3758 עד 3761 לבריאה 3- עד 1 למניינם פרשת במדבר במדבר ד: יז - כ
פרשה פתוחה 187 ~ פקידת מנין בני גרשון ומררי ותפקידיהם במשכן ארכילאוס בן הורדוס מלך, ישיבת רבי יוחנן בן זכאי, תחילת גלות הסנהדרין מלשכת הגזית 3762 עד 3790 לבריאה 1 עד 30 למניינם פרשת נשא במדבר ד: כא - לח
פרשה פתוחה 188 ~ שלוח הטמאים מן המחנה גלות סנהדרין מירושלים ליבנה, תקנת ברכת המינים, המלך אגריפס וגזירות קליגולה 3791 עד 3794 לבריאה 30 עד 34 למניינם פרשת נשא במדבר ה: א - ד
פרשה פתוחה 189 ~ דדבר אל ב"י איש או אשה כי מכל חטאת האדם למעול מעל מלכות קיסר קליגולה, מעללי הפריצים בירושלים, שחיתות הכהנים, חסינאי וחנילאי 3795 עד 3800 לבריאה 34 עד 40 למניינם פרשת נשא במדבר ה: ה - י
פרשה פתוחה 190 ~ סוטה אגריפס השני, הילני המלכה ומונבז, נירון קיסר, פריצי ישראל לקראת החורבן 3801 עד 3821 לבריאה 40 עד 61 למניינם פרשת נשא במדבר ה: יא - לא
פרשה פתוחה 191 ~ נזיר חורבן הבית, מסדה, דורות ראשונים אחר החורבן 3822 עד 3842 לבריאה 61 עד 82 למניינם פרשת נשא במדבר ו: א - כא
פרשה פתוחה 192 ~ כה תברכו את בני ישראל השנים שלאחר החורבן, אלפים שנות משיח 3843 עד 3865 לבריאה 82 עד 105 למניינם פרשת נשא במדבר ו: כב - ז: יז
פרשה פתוחה 193 עד 203 ~ ביום השני נתנאל בן צוער נשיא יששכר דור שני ושלישי אחר החורבן, בר כוכבא שדרש עליו ר' עקיבא דרך כוכב מיעקב 3866 עד 3931 לבריאה 105 עד 171 למניינם פרשת נשא במדבר ז: יח - פט
פרשה פתוחה 204 ~ זאת חנכת המזבח ר' יהודה נשיא "רבי" ואנטונינוס 3932 עד 3937 לבריאה 171 עד 177 למניינם פרשת נשא במדבר ז: פד - פט
פרשה פתוחה 205 ~ וידבר דבעלותך השלמת המשנה 3938 עד 3941 לבריאה 177 עד 181 למניינם פרשת בעלותך במדבר ח: א - ד
פרשה פתוחה 206 ~ וידבר דקח את הלוים המשך תקופת המשנה והתנאים, מות רבי, העברת הסנהדרין לגלות עשירית לטבריא 3942 עד 3963 לבריאה 181 עד 203 למניינם פרשת בעלותך במדבר ח: ה - כו
פרשה פתוחה 207 ~ וידבר ה' במדבר סיני המשך סיום אלפיים שנות תורה וההכנה לגלות 3964 עד 3971 לבריאה 203 עד 211 למניינם פרשת בעלותך במדבר ט: א - ח
פרשה פתוחה 208 ~ וידבר ה' איש איש טמא המשך השלמת המשנה ותקופת המשכן, והתכנות למסעות 3972 עד 3986 לבריאה 211 עד 226 למניינם פרשת בעלותך במדבר ט: ט - כג
פרשה פתוחה 209 ~ עשה לך שתי חצוצרות תחילת עידן האמוראים, אלכסנדר קיסר, ועליית פרסאי על רומאי ותחילת שלשלת הסאסיניד 3987 עד 3995 לבריאה 226 עד 235 למניינם פרשת בעלותך במדבר י: א - י
פרשה פתוחה 210 ~ ויהי בשנה השנית בחדש השני תמו שנות שכינה בא"י תום אלפים שנות תורה 3996 עד 4022 לבריאה 235 עד 262 למניינם פרשת בעלותך במדבר י: יא - לו